มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
HR155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
205-308 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.หทัยมาศ  ขุนจันทร์
205-400 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
205-402 การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
57
 


View PagesFirstPreviousNextLast