มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
HR156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 8 2 อ.วรรณะ  วิจิตร
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 4 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
205-300 การบริหารค่าตอบแทน 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
205-310 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 1 3 อ.วรรณะ  วิจิตร
206-200 การจัดการดำเนินงาน 2 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
58
 


View PagesFirstPreviousNextLast