มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
HR157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 2 3
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
203-200 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 3 อ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
205-203 การวางแผนกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
205-306 กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพันธ์ 1 3 อ.คณาทีป  ชูช่วย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
59
 


View PagesFirstPreviousNextLast