มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
HR158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 2 3
100-166 อาเซียนศึกษา 2 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
60
 


View PagesFirstPreviousNextLast