มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
HRC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 2 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
205-300 การบริหารค่าตอบแทน 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
206-200 การจัดการดำเนินงาน 3 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
61
 


View PagesFirstPreviousNextLast