มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
HRC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 8 2 อ.วรรณะ  วิจิตร
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 4 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
202-103 การภาษีอากร 1 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
205-300 การบริหารค่าตอบแทน 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
62
 


View PagesFirstPreviousNextLast