มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
HRC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 1 2 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.สวย  หลักเมือง
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
205-203 การวางแผนกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
63
 


View PagesFirstPreviousNextLast