มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IBE154
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
701-405 สหกิจศึกษา 1 9 อ.พัชราวดี  พรหมดวง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
64
 


View PagesFirstPreviousNextLast