มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IBE156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-213 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ศาสตรา  แก้วแพง
700-223 การสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรม 1 3 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
700-244 เตรียมสหกิจศึกษา 1 2 อ.อัญชลี  วัชรจินดา
700-250 ภาษาอังกฤษ 3 1 3 อ.Kathylene  Remegio
701-206 ภาษาและวัฒนธรรม 1 3 อ.Etienne  Vorster
701-207 การแปล 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
66
 


View PagesFirstPreviousNextLast