มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IBM155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-216 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
700-217 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.Rochelle  Javier
700-221 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3
701-403 การเขียนรายงานวิจัยธุรกิจ 1 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
704-405 สัมมนาเชิงธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
67
 


View PagesFirstPreviousNextLast