มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IBM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-204 การเงินธุรกิจ 1 3
700-213 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ศาสตรา  แก้วแพง
700-223 การสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรม 1 3 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
700-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2 2 อ.ธมน  จิโรจสินธุ์
701-403 การเขียนรายงานวิจัยธุรกิจ 1 3 ดร.พัชรี  เชบ-บึนเนอร์
704-302 การจัดการโซ่อุปทาน 1 3 อ.Ringyaomi  Shimray
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
68
 


View PagesFirstPreviousNextLast