มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IBM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-204 การเงินธุรกิจ 1 3
700-213 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ศาสตรา  แก้วแพง
700-217 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.Rochelle  Javier
700-218 การจัดการการดำเนินงาน 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
69
 


View PagesFirstPreviousNextLast