มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IBM158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-111 สถิติเบื้องต้น 1 3 อ.Rochelle  Javier
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.Joseph  Blanchard
700-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.Etienne  Vorster
700-201 หลักการบัญชี  1 1 3 อ.Rochelle  Javier
700-208 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
70
 


View PagesFirstPreviousNextLast