มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 9 2 อ.คุลยา  ศรีโยม
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
206-420 การจัดการการเพิ่มผลผลิต 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-422 การจัดการสินค้าคงคลัง 1 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
72
 


View PagesFirstPreviousNextLast