มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 14 3 อ.Ringyaomi  Shimray
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 2 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 4 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 2 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
206-200 การจัดการดำเนินงาน 3 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-307 การศึกษาการทำงาน 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
73
 


View PagesFirstPreviousNextLast