มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IMC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 14 3 อ.Ringyaomi  Shimray
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 4 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
202-205 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
206-200 การจัดการดำเนินงาน 3 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
206-307 การศึกษาการทำงาน 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
75
 


View PagesFirstPreviousNextLast