มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IR156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 10 2 อ.สุกรี  บุญเทพ
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 3 3 อ.วรา  บุญพันธ์
401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 1 3 อ.วรา  บุญพันธ์
402-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 1 3
404-420 สัมมนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
76
 


View PagesFirstPreviousNextLast