มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IR157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-429 กฎหมายอาญา 2 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 1 3 อ.ปัญจา  ชูช่วย
404-101 กฎหมายระหว่างประเทศ 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
404-104 องค์การระหว่างประเทศกับกระแสโลกาภิวัตน์ 1 3 อ.สุกรี  บุญเทพ
404-210 นโยบายต่างประเทศของไทย 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
404-316 การทูตและความมั่นคงแห่งรัฐ 1 3 อ.ปิยะพงษ์  พิพัฒน์รัตนเสรี
700-250 ภาษาอังกฤษ 3 1 3 อ.Kathylene  Remegio
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
77
 


View PagesFirstPreviousNextLast