มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IR158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 5 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 2 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
401-102 การเมืองการปกครองไทย 3 3 อ.นพวัลภ์  คงคาลิหมีน
401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 2 3 อ.คารม  บัวผัน
402-202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 1 3 อ.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ
700-151 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
78
 


View PagesFirstPreviousNextLast