มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IT155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 8 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
501-410 นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
501-412 โครงงานพิเศษ 2 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-413 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
79
 


View PagesFirstPreviousNextLast