มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IT156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 4 2 อ.ประภัสสร  ศรีเผด็จ
501-306 การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-411 โครงงานพิเศษ 1 1 3 อ.ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์
501-428 ระบบการจัดการความรู้ 1 3 อ.ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์
502-211 การรับรู้ระยะไกลขั้นพื้นฐาน 1 3 อ.ธิดาภัทร  อนุชาญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
80
 


View PagesFirstPreviousNextLast