มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IT157เทียบโอน
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
501-410 นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
501-411 โครงงานพิเศษ 1 1 3 อ.ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์
501-413 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
501-436 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 1 2 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
83
 


View PagesFirstPreviousNextLast