มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IT157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-136 มนุษย์กับดนตรี 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 3 อ.ณธัชสร  จุติสงขลา
501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  1 1 3 อ.พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
501-301 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1 3 อ.ธิดาภัทร  อนุชาญ
501-305 ระบบปฏิบัติการ 1 3 อ.ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์
501-309 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  1 1 3 อ.พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
82
 


View PagesFirstPreviousNextLast