มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
IT158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-113 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 3 อ.จิตนพา  วุ่นบัว
100-116 แคลคูลัส 1 3 อ.กมลเนตร  กาลสัมฤทธิ์
100-118 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 1 3 อ.กมลเนตร  กาลสัมฤทธิ์
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 12 3 อ.Joseph  Blanchard
501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 1 3 อ.วิทวัส  สุริยันยงค์
501-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 อ.ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
84
 


View PagesFirstPreviousNextLast