มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LA155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
301-401 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 1 2 อ.พรสักก์  พิทักษ์ธรรม
301-408 กฎหมายภาษีอากร 1 3 อ.วสุพัชร์  จงเพิ่มวัฒนะผล
301-408 กฎหมายภาษีอากร 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
301-417 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 1 3
301-426 การว่าความและศาลจำลอง 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
86
 


View PagesFirstPreviousNextLast