มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LA156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 16 2 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 5 3 อ.วรา  บุญพันธ์
301-309 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 1 2 อ.ประคอง  เตกฉัตร
301-313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 1 3 อ.ชัยยุทธ  ศรีจำนงค์
301-313 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 1 3 อ.สนัน  ยามาเจริญ
301-403 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 1 3
301-421 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1 3 อ.สนัน  ยามาเจริญ
301-428 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 1 3 อ.ปูชิตา  ชูเชิดปานรังษี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
87
 


View PagesFirstPreviousNextLast