มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LA157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
301-205 เอกเทศสัญญา 2 1 3 อ.ปูชิตา  ชูเชิดปานรังษี
301-206 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 1 3
301-210 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย 1 2 รศ.พรชัย  สุนทรพันธ์
301-301 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 1 3 อ.ชลีรัตน์  มเหสักขกุล
301-302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน 1 2
จำนองและจำนำ
301-307 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 1 3 อ.ปูชิตา  ชูเชิดปานรังษี
301-433 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1 1 3 อ.ศาสตรา  แก้วแพง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
88
 


View PagesFirstPreviousNextLast