มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LA158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 2 3 อ.จุฑามาศ  บุญแก้วขวัญ
100-165 การคิดวิเคราะห์ 3 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
301-108 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 1 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
301-108 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 1 3 รศ.ณัฐพงศ์  โปษกะบุตร
301-201 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 1 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
301-212 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 1 3 อ.วรา  บุญพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
89
 


View PagesFirstPreviousNextLast