มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LAS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 3 อ.เครือวัลย์  ทองหนูนุ้ย
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
100-165 การคิดวิเคราะห์ 4 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 11 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 1 3 อ.นุกูล  ชิ้นฟัก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
93