มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LG155ตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
403-201 รัฐประศาสนศาสตร์ 1 3 อ.วฤณดา  วงศ์โรจน์
403-331 กลยุทธ์การปกครองท้องถิ่น 1 3 อ.วฤณดา  วงศ์โรจน์
403-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
94
 


View PagesFirstPreviousNextLast