มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LG155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 8 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 4 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 1 3 อ.สนัน  ยามาเจริญ
403-413 สัมมนาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
93
 


View PagesFirstPreviousNextLast