มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LG156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 13 2 อ.จิตกรี  บุญโชติ
401-429 กฎหมายอาญา 2 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 1 3 อ.วรา  บุญพันธ์
403-332 การคลังและภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 3 อ.คณาทีป  ชูช่วย
403-434 วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
95
 


View PagesFirstPreviousNextLast