มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 3 3 อ.ปัญจา  ชูช่วย
403-207 ระบบบริหารราชการไทยและองค์การสาธารณะ 1 3 อ.วฤณดา  วงศ์โรจน์
403-323 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 1 3 อ.นพวัลภ์  คงคาลิหมีน
403-331 กลยุทธ์การปกครองท้องถิ่น 1 3 อ.วฤณดา  วงศ์โรจน์
403-333 กฎหมายสำหรับการบริหารท้องถิ่น 1 3 อ.นิติวัฒน์  สุวรรณชัย
403-336 การบริหารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
96
 


View PagesFirstPreviousNextLast