มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
LG158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 อ.จุฑามาศ  บุญแก้วขวัญ
401-102 การเมืองการปกครองไทย 3 3 อ.นพวัลภ์  คงคาลิหมีน
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 3 อ.วิทู  ณ สงขลา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
97
 


View PagesFirstPreviousNextLast