มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
M.B.A.157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-608 สารนิพนธ์ 1 6 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-608 สารนิพนธ์ 1 6 ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
907-612 ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง 1 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-700 วิทยานิพนธ์ 1 6 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-700 วิทยานิพนธ์ 1 6 ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
98
 


View PagesFirstPreviousNextLast