มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
M.B.A.158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
907-504 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 อ.วารุณี  ธรรมเจริญศักดิ์
907-504 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
907-508 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด
907-508 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
907-512 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 1 3 ดร.กนกวรรณ  วัตกินส์
907-512 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 1 3 ผศ.ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
907-610 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
907-610 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 1 3 ดร.ยรรยง  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
101