มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
M.Ed.EA.157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
905-619 การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา 1 3 ผศ.ดร.วิชัย  รัตนากีรณวร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
101
 


View PagesFirstPreviousNextLast