มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
M.Ed.EA.158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
905-403 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 ผศ.ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
สำหรับผู้บริหารการศึกษา
905-503 การวิจัยทางการบริหาร 1 3 รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย
905-504 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการ 1 3 ผศ.ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน  สัตยารักษ์
905-504 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการ 1 3 ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ
905-618 การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 1 3 ดร.รัชตา  ธรรมเจริญ
905-618 การบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม 1 3 ผศ.ดร.วิชัย  รัตนากีรณวร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
102
 


View PagesFirstPreviousNextLast