มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
M.P.A.158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
904-500 สถิติเพื่อการวิจัย 1 3 อ.นุรซีตา  เพอแสละ
904-505 การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
904-505 การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน 1 3 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล
904-505 การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐและภาคเอกชน 1 3 ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว
904-506 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3
904-506 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 ดร.ศรัญลักษณ์  เทพวารินทร์
904-506 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1 3 รศ.ดร.อาคม  ใจแก้ว
904-510 การจัดการความขัดแย้ง 1 3 ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล
904-510 การจัดการความขัดแย้ง 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
904-510 การจัดการความขัดแย้ง 1 3 ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
104
 


View PagesFirstPreviousNextLast