มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MG156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 5 2 อ.วารีพร  ชูศรี
201-410 การจัดการโครงการธุรกิจ 1 3 อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
201-417 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 3 อ.เชาวนี  แก้วมโน
201-418 การพยากรณ์ธุรกิจ 2 3 อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 2 3 อ.จักรเกียรติ์  เมธานัย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
106
 


View PagesFirstPreviousNextLast