มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-166 อาเซียนศึกษา 2 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 6 3 อ.Kathylene  Remegio
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 2 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
206-200 การจัดการดำเนินงาน 2 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
107
 


View PagesFirstPreviousNextLast