มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MG158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 4 3 อ.อัญชลี  วัชรจินดา
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
201-208 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
203-201 หลักการตลาด 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
108
 


View PagesFirstPreviousNextLast