มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MG257
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-166 อาเซียนศึกษา 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 2 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 2 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 1 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
206-200 การจัดการดำเนินงาน 3 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
111
 


View PagesFirstPreviousNextLast