มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MG258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3 อ.รัสมนต์  คำศรี
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 13 3 อ.Joseph  Blanchard
100-165 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.สวย  หลักเมือง
203-201 หลักการตลาด 3 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
112
 


View PagesFirstPreviousNextLast