มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MGC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-410 การจัดการโครงการธุรกิจ 2 3 อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
201-418 การพยากรณ์ธุรกิจ 2 3 อ.ณัฐธิดา  บุญเรือง
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 2 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 2 3 อ.จักรเกียรติ์  เมธานัย
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 3 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
114
 


View PagesFirstPreviousNextLast