มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MGC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 16 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 1 3 ผศ.สมชัย  ปราบรัตน์
206-200 การจัดการดำเนินงาน 2 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
115
 


View PagesFirstPreviousNextLast