มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MGCS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-410 การจัดการโครงการธุรกิจ 3 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
201-418 การพยากรณ์ธุรกิจ 4 3 อ.สวย  หลักเมือง
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 3 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 4 3 อ.จักรเกียรติ์  เมธานัย
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 4 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
116
 


View PagesFirstPreviousNextLast