มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MGCS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 19 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
202-205 การเงินธุรกิจ 3 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 2 3 อ.หทัยมาศ  ขุนจันทร์
206-200 การจัดการดำเนินงาน 4 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
117
 


View PagesFirstPreviousNextLast