มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MGS155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-410 การจัดการโครงการธุรกิจ 3 3 อ.วีระวรรณ  ศิริพงษ์
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 6 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-480 สัมมนาการจัดการ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-481 โครงงานแผนธุรกิจ 1 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
118
 


View PagesFirstPreviousNextLast