มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MGS156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 17 2 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
201-418 การพยากรณ์ธุรกิจ 4 3 อ.สวย  หลักเมือง
201-419 การสื่อสารในองค์การและภาวะผู้นำ 3 3 อ.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
201-420 การจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง 4 3 อ.จักรเกียรติ์  เมธานัย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
119
 


View PagesFirstPreviousNextLast